Press "Enter" to skip to content

Memorandumas

Gerbiami Joniškėlio krašto bendraminčiai,

Šiuo metu ne tik įmanoma, bet ir būtina stengtis atgaivinti ir plėtoti Joniškėlio krašto, jo bendruomenės, visų žmonių, turinčių skirtingą gyvenimo patyrimą, pagyvenusių, jaunimo ir vaikų veiklumą, norą ir realias pastangas pakeisti gyvenimo kokybę čia, Joniškėlio apylinkėje, mieste, o kartu ir Pasvalio krašte. Be joniškėliečių pastangų ir dalyvavimo gyvenimo pokyčiai neįmanomi.

Galima tik pasidžiaugti, kad joniškėliečiai kaimuose ir mieste pakilo prieš Joniškėlio ligoninės sunaikinimą ir kartu su Pasvalio savivaldybe ją apgynė. Virš 800 joniškėliečių pasirašė protestą prieš ligoninės sunaikinimą parodė savo pilietinę atsakomybę, pilietinę kultūrą ir pilietinį aktyvumą. Galų gale susikūrė Joniškėlio kaimų ir miesto bendruomenių asociacija. Galima tikėtis, kad visų kaimų ir miesto bendruomenės per šią asociaciją susitelkdamos geriau nei iki šiol supras kiekvieno žmogaus ir visos visuomenės gyvenimiškų problemų bendrumą, galimybę tartis ir ieškoti būdų kaip gyventi geriau.

Keičia gyvenimo aplinką joniškėliečių ir Pasvalio savivaldybės pasirašytos sutartys su Vilniaus universitetu. Tai suteikia perspektyvas ne tik joniškėliečiams, bet ir pasvaliečiams kartu.

Joniškėlio ir Pasvalio savivaldybės bendromis pastangomis ženkliai pagerinta gatvių kokybė. Joniškėlio bandymų stoties vadovybės pastangų dėka pagerėjo istorinio Igno Karpio dvaro vaizdas.

Joniškėliečių bendruomenės asociacijos iniciatyvos dėka įvyko susitikimai su Lietuvos susisiekimo ministru p. Eligijumi Masiuliu dėl naujo tilto per Mažupės upę Joniškėlyje statybos, tik reikia nuoseklių ir ryžtingų pastangų, kad perspektyvos taptų realybe. Susitikime su Lietuvos švietimo ir mokslo ministru Gintaru Steponavičiumi bendrų pastangų dėka pasiektas susitarimas dėl gimnazijos statuso suteikimo Joniškėlio vidurinei mokyklai. Aptartos realios perspektyvos.

Daromos realios joniškėliečių pastangos įamžinti Igno Karpio atminimą, jo, kaip pažangaus žmogaus ir dvarininko, nuopelnų Joniškėliui įvertinimą.

Įkvepiantis ir sektinas 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos Signataro, joniškėliečio Eugenijaus Petrovo patriotiškumas, jo didžiulis nuopelnas kartu su Algimantu Garliausku paruošiant ir išleidžiant didelės apimties knygą ,,Joniškėlis“.

Joniškėliečiams labai palankus Pasvalio rajono savivaldybės tarybos ir administracijos  bei asmeniškai Pasvalio rajono mero p. Gintauto Gegužinsko, Lietuvos Respublikos Seimo nario, pasvaliečio p. Antano Matulo požiūris į joniškėliečių pilietinio aktyvumo iniciatyvas.

O kas toliau?

Toliau visiems jonikėliečiams reikia matyti Joniškėlio kaimų ir miesto, viso joniškėliečių krašto perspektyvą, žvelgti į perspektyvą per tikslus, kurių reikia siekti, uždavinius, kuriuos reikia spręsti. Negalima sustoti. Sustojimas tolygus sąstingiui ir atsilikimui, žmonių apatijai ir depresijai.

Tikslas aiškus – Pasvalio krašte Joniškėlio apylinkės ir miestas turi būti vieta, kur malonu ir gera gyventi, išvykus norima sugrįžti, kur įdomu, prasminga, kur akivaizdus žmonių optimizmas, kur aplinka, istorinis ir kultūrinis paveldas, įdomūs žmonės, o pašaliečiams žadina norą atvykti, pamatyti.

Uždaviniai, kuriuos reikia spręsti manome turi būti konkretūs, turintys realų poveikį gyvenimo kokybei:

1. Būtina skatinti žmonių veržlumą, smulkų ir vidutinį verslą. Kuriantys verslą, užsiimantys verslu žmonės turi būti ypatingai gerbiami, propaguojami. Tai darbo vietos, galimybė užsidirbti sau ir padėti uždirbti kitiems. Tai ekonominė, finansinė kraujotaka atverianti augimo galimybes.

2. Būtina aiškinti ir propaguoti kooperatinės gamybos ir paslaugų organizavimo pranašumus, kaip galimybę akumuliuoti ir efektyviai panaudoti žmogiškuosius, intelekto, darbo jėgos, finansinius, technologinius, profesinius pajėgumus. Mokymo programose rodyti viso to naudą ūkininkui, amatininkui, žmonėms, versluojantiems įvairiuose šakose.

3. Būtina siekti, kad Joniškėlio kraštas būtų įtrauktas į Lietuvos turizmo programas, maršrutus, projektus. Tai taip pat turėtų poveikį Joniškėlio ir Pasvalio krašto kraujotakai, kultūrinei aplinkai, žmonių gyvenimui.

4.  Joniškėlis buvo pagrindinė Lietuvos siaurųjų geležinkelių sostinė. Reikia tuo pasinaudoti, kad sudomintumėme turizmo firmas ir turistus. Tam gerai pasitarnautų Lietuvos siaurųjų geležinkelių istorijos muziejus. Būtų nedovanotina, jeigu šis ekonominės, finansinės ir kultūrinis Joniškėlio ir Pasvalio turtas liktų nepanaudotas.

5.  Būtina „Mažupės“ ir buvusių jos įrenginių renovacija. Šis darbas buvo pradėtas, bet dėl aplaidumo užmirštas, apleistas. Tai ne tik pagerintų gyvenimo kokybę čia gyvenantiems žmonėms, bet ir padidintų Joniškėlio krašto patrauklumą turizmo programose. O tai dar vienas ekonominis, finansinis ir kultūrinis Joniškėlio ir Pasvalio krašto resursas.

6.  Būtina neatidėliotinai ieškoti galimybės išspręsti ,,prichvatizuotos“ istorinės Joniškėlio pradinės mokyklos likimą. Tai dar vienas ,,šašas“, gadinantis Joniškėlio įvaizdį.

7. Joniškėlio Karpio dvaro rūmų kompleksas ir parkas ypatinga istorinė ir kultūrinė vertybė. Ne tik dėl istorinio, kultūrinio paveldo, šis objektas yra labai svarbus. Jis svarbus ir dėl to, kad gali būti labai patrauklus Lietuvos ir užsienio turistams, turizmo firmoms, o tai dar vienas resursas joniškėliečių ir pasvaliečių naudai. Būtina pasirūpinti šio dvaro viso komplekso ateitimi.

8.  Istorinio paveldo ir dabarties prasme yra labai svarbi Igno Karpio įsteigta Joniškėlio Igno Karpio žemės ūkio ir paslaugų mokykla. Svarbu pasiekti, kad ši mokykla kartu su Joniškėlio žemės ūkio bandymų stotimi būtų konkurencinga, įdomi ūkininkams, jaunimui, naudinga ne tik Joniškėlio, Pasvalio bei kitiems kraštams. Be abejo, tam reikia įžvalgumo, iniciatyvumo, organizuotumo ir energijos. Gera ir populiari ši mokykla pasitarnautų ir Pasvalio, ir Joniškėlio autoritetui.

9.  Reikia didinti Joniškėlio ir Pasvalio krašto internetinio tinklo paslaugų intensyvumo ugdymą, dabartiniame pasaulyje Joniškėlis turi būti matomas kaip ir bet kuris kitas įdomus Pasvalio taškas.

10. Būtina visokeriopai gerinti bendradarbiavimą ir propaguoti pagarbą Vilniaus universitetui, 1809 m. įkūrusiam pirmąją universitetinę kaimiškąją ligoninę, pradžios mokyklą Joniškėlio krašto baudžiauninkams, jų vaikams, kurių palikuonys esame mes patys.

11. Turi būti tęsiami gydytojo J. L. Petkevičiaus ir G. Petkevičaitės – Bitės šeimos pagerbimo darbai ligoninėje ir mokykloje. Šios šeimos nuopelnai Joniškėlio krašto žmonėms turi būti motyvas savigarbai, pasididžiavimui.

12. Reikia kūrybingai ir nuosekliai remtis Joniškėlio krašto istoriniu paveldu. Pasinaudoti bet kuria galimybe, bet kuria proga pagerbti žmones, propaguojančius krašto istorinę praeitį. Tai turi atsiliepti ugdant joniškėliečių savigarbą, pasididžiavimą savo krašto praeitimi.

13. Realias viltis reikia sieti su Joniškėlio kaimų ir miesto apylinkių seniūnais, jų veikla. Šios abi vietos savivaldos institucijos ypatingai reikšmingos, nes seniūnai dirbdami aktyviai, energingai, sklandžiai, būdami charizmatiški, bendradarbiaudami su bendruomenių lyderiais, bendruomenių asociacija, pažangiais gamybos ir paslaugų verslininkais, ūkininkais, pedagogais, kultūrininkais, moksleiviais, medikais, sutelktai ir kartu su visais gali labai daug padaryti.

14. Ypatingai svarbus ir gali būti įtakingas moksleivių, jų organizacijos vaidmuo. Svarbu pasitelkti pačius iškiliausius, autoritetingus, energingus ugdančius savyje pilietiškumą moksleivius. Svarbu ne tik tėvų įtaka jiems, bet ir jų įtaka tėvams.

15. Joniškėlio bažnyčia gerai organizuota ir įtakinga parapijos žmonėms. Jos aktyvumas realiuose joniškėliečių veiksmuose būtų labai naudingas ir prasmingas.

16. Tai ne vienų metų darbas, bet tų ir kitų darbų prasmė – nauda žmonėms.

17.  Joniškėlio krašto kaimai ir miestas yra ir turi būti bendra ir vieninga etnogeografinė ir etnopilietinė visuma. Tik remiantis tokiu požiūriu galima jungtis į bendrą talką dėl Joniškėlio ir Pasvalio krašto kaimų ir miesto pageidautinos ateities. To reikia siekti visiems ir kiekvienam pagal išgales.

Joniškėliečių klubas  „Mažupė“

Komentuoti su „Facebook “

4 komentarai

 1. Mēmo Mēmo 24 birželio, 2011

  Akuračiai išklota, tvirtai sukalta! Neabejotina, kad dokumentas užims garbingą vietą naujausių laikų istorijoje tarp žinomojo Maišiagalos memorandumo ir ypač aktualaus šiandien „Vaikystė be patyčių“!
  O gal vis tik šiam rašiniui pretenzingu pavadinimu buvo galima surasti lietuvišką atitikmenį? Tokį, kurį suprastų ir jaunas, ir senas, ir „turintis skirtingą gyvenimo patyrimą“…

  • Kadi Kadi 30 birželio, 2011

   Tenka pripažinti, kad per dažnai naudojame skambius pavadinimus, štai ir šis Memorandumas, – juk pagal Dabartinės lietuvių kalbos žodyną, „memorandumas“ yra diplomatinis aktas, kuriame vyriausybė vyriausybei smulkiai išdėsto klausimo esmę ir argumentus.
   O šiame Memorandume išdėstyti uždaviniai visai tinkami bei verčiantys susimastyti ir teikiantys įkvėpimo 🙂

   • Mēmē (įkvėptas) Mēmē (įkvėptas) 5 liepos, 2011

    Kažkas parašė, su kažkuo „derinta“, kažkam pasirodė nepriekaištingai teisinga!..
    Gerė yr’!
    Man, pvz., gerai, kad vietoj kryžiažodžio galiu „spręsti“, kas autorius (-ė), kur ansai (ar jinai) darbuojas – MINIsterijoj ar MAXImoj, kokia JVM lietuvių kalbos mokytoja paruošė tokius kalbos „per(l)us“ ar „pe(r)les“ ir t. t. Savotiška, bet maloni laisvalaikio praleidimo forma!
    Gerė yr’! Vien toks „obalsis“ ką reiškia: „Joniškėlio krašto kaimai ir miestas yra ir turi būti bendra ir vieninga etnogeografinė ir etnopilietinė visuma. Tik remiantis tokiu požiūriu galima jungtis į bendrą talką dėl Joniškėlio ir Pasvalio krašto kaimų ir miesto pageidautinos ateities“(!?!).
    A visiem aišk? Jei tėp, apsijunkiva! Tiok nepamėrškėm bitučių…

 2. vidutė vidutė 20 birželio, 2011

  Joniškėlyje gera gyventi jau dabar, jaučiu dideli malonumą einant Joniškėlio gatvelėmis, tai tarsi mažas kurortinis miestelis, su savo gražia istorija, darbščiais žmonėmis, nuostabia aplinka, kurią kurią kiekvienas iš mūsų ir visi kartu. Kartais žmogus nori padaryti tiek darbų,ir kelia sau tiek uždavinių, kad pamiršta tai ką jau turi, tai kuo gyvena, tai kas jį supa… visiems linkėčiau džiaugtis tuo ką turi, mylėti esantį šalia, gerbti vienas kitą, mažiau dejuoti daugiau šypsotis.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.