Joniškėlio krašto bendruomenių asociacijos ataskaitinis susirinkimas

Šių metų lapkričio 26 d. Joniškėlio kultūros namuose vyko Joniškėlio krašto bendruomenių asociacijos ataskaitinis susirinkimas. Sueigos dalyviai išklausė asociacijos prezidento Juozo Bagdono ataskaitą bei išrinko naują tarybą. Taryba išsirinko  naują organizacijos vadovą. Juo tapo Joniškėlio miesto bendruomenės pirmininkas Viktoras Stanislovaitis.

Joniškėlio krašto bendruomenių asociacija į kurta 2009 m. Jai priklauso Meškalaukio, Nakiškių, Narteikių, Norgėlų, Švobiškio kaimų, Joniškėlio miesto bendruomenės bei  Joniškėlio kraštiečių klubas „Mažupė“.

Jūsų dėmesiui asociacijos prezidento Juozo Bagdono ataskaitinis pranešimas už 2009 – 2011 metus.

Mieli Joniškėlio krašto Susirinkimo dalyviai, gerbiami kraštiečiai ir svečiai.

Didžiausia valdžia, kuri arčiausiai žmogaus yra seniūnai, seniūnaičiai. Tačiau ir jie ne visada gali išspręsti žmonių interesus. Tam kuriasi bendruomenės, kurios jau įrodė savo veiklos svarbą. Penkerios Joniškėlio krašto bendruomenės: Meškalaukio, Nakiškių, Narteikių, Švobiškio kaimų, Joniškėlio miesto  ir Joniškėlio kraštiečių klubas „Mažupė“ susibūrė į šio krašto Asociaciją. Vėliau į ją įstojo ir Norgėlų bendruomenė.

  Paruošti Įstatai, jie teisiškai įregistruoti Registre. Tai pirmoji šios Asociacijos darbo kadencija, šiandien ji atsiskaito visuotiniame susirinkime, tuo pačiu šiandien bus renkama Asociacijos vadovybė kitai kadencijai.

  Kalbėsimės ne vien apie tai, kas padaryta, bet ir išsakysime savo rūpesčius ir planus ateičiai, tai kas svarbu šio krašto žmogui. Pagal Lietuvos Respublikos Asociacijos Įstatymo 1 straipsnį- tai juridinių asmenų organizacija, kurios teisinė forma yra Asociacija.

   Asociacijos tikslas, funkcijos ir uždaviniai – aktyvinti vietos bendruomenių ir vietos valdžios institucijų bendradarbiavimą, atstovauti jos narių interesams, ginti jų teises ir teisėtus interesus valstybinės ir vietinės valdžios valdymo organuose. Asociacijos valdymo organai yra visuotinis narių Susirinkimas, taryba ir prezidentas. Visuotinis narių Susirinkimas yra aukščiausiasis Asociacijos valdymo organas. Tarybą sudaro į Asociaciją įsijungusių bendruomenių, klubų – juridinių asmenų visuotinių narių Susirinkimų siūlymu po du atstovus. Asociacijos prezidentas yra vienasmeninis ir kolegialus  valdymo organas. Prezidentas siūlo viceprezidentą, kurį tvirtina Taryba.

   Asociacijos nariai (bendruomenės, klubai) yra ir lieka savarankiški savo ūkinėje, finansinėje ir kitoje veikloje.

   Ne raštų apimtis šioje byloje, o sprendžiami klausimai lemia Asociacijos veiklą.

 Seminaruose, kurie Joniškėlio kultūros namuose ir Joniškėlio aukštesniojoje žemės ūkio mokykloje išklausytos:  Lietuvos 2007 –2013 m. kaimo plėtros programos ir priemonių naujovių įgyvendinimo aktualijos.

  Joniškėlio krašto žmonės šventė labai svarbių istorinių įvykių jubiliejus: Joniškėlio ligoninės, žemės ūkio mokyklos, parapijinės mokyklos 200 metų jubiliejus, bei paminėjo G. Petkevičaitės – Bitės 150- ųjų gimimo metinių sukaktį. Istorikai supažindino žmones su mūsų kraštui nusipelniusių žmonių veikla.

   Joniškėliečių ir Pasvalio savivaldybės pastangomis pasirašytas Susitarimas su Vilniaus universitetu, kuris paskatino atrasti naujas perspektyvas ne tik joniškėliečiams, viso rajono žmonėms, bet ir aplinkinių rajonų gyventojams.

  Tai seniausios universitetinės ligoninės, joje dirbusių ir dirbančių gydytojų pripažinimas. Todėl iškiliausi žmonės turi būti deramai pagerbiami. Joniškėlio ligoninės vienam iš pirmųjų ir ilgamečių gydytojų, Jonui –Leonui Petkevičiui pagerbti profesorius Vitolis Trušys paruošė bareljefo mozaiką iš spalvotų akmenų, o statybininkai įmontavo ligoninės sienoje. Rajono taryba ligoninei suteikė J. L. Petkevičiaus vardą. Lėšų sukaupimui išlaidoms padengti Asociacijos taryba surengė lėšų rinkimo akciją pavadinimu „Petkevičius“, tai atsispindi revizoriaus ataskaitoje.

  Taryba svarstė priemonių G. Petkevičaitės – Bitės 150 –ųjų gimimo metinių paminėjimo planą. Viena iš paminėjimo priemonių –  už  nuopelnus Joniškėlio kraštui suteikti kasmetinę nominaciją „Joniškėlio krašto Bitė – darbštuolis“. 2011m. vasario 18 d. Asociacijos tarybos posėdyje vienbalsiai pasiūlytas kovo 11 akto signataras Eugenijus Petrovas.

   Joniškėlio krašto bendruomenių Asociacijos „Mažupės“ klubo iniciatyvos dėka įvyko susitikimas su Lietuvos Susisiekimo ministru Eligijum Masiuliu dėl naujo tilto per Mažupę Joniškėlyje statybos, su Lietuvos Švietimo ir Mokslo ministru Gintaru Steponavičiumi dėl gimnazijos statuso suteikimo Joniškėlio G. Petkevičaitės- Bitės vidurinei mokyklai.

Asociacija teikė paraišką nevyriausybinės organizacijos projektams finansuoti Pasvalio savivaldybės lėšomis, tačiau reikiamo dėmesio nesulaukėme, todėl sprendėme finansinius klausimus patys nepažeisdami įstatymų. Tarybos posėdžiuose buvo svarstomos ir sprendžiamos svarbiausios aktualijos. (Iš protokolo 2009 m. liepos 23 d. “Meškalaukio bendruomenės tarybos pirmininkės informacija dėl danų kiaulidžių komplekso plėtros), dėl Petkevičiaus vardo suteikimo Joniškėlio ligoninei, dėl gimnazijos statuso suteikimo Joniškėlio G. Petkevičaitės – Bitės vidurinei mokyklai.

  Pastaruoju metu priimta Rezoliucija rajono tarybai ir Lietuvos Respublikos Seimo nariui Antanui Matului dėl gyvulininkystė plėtros Pakruojo rajone. Deklaracijoje pateikiamos kiaulių kompleksų įsikūrimo Meškalaukyje pasekmės.

  Žmonių nerimo banga atvilnijo iš Norgėlų. Parke turėtų būti atliekamas daugiau nei prieš 30 metų sodinto pušyno retinimas, bet komisija kirstinus medžius  nepaženklino. Darbams vadovavo apylinkių seniūnijos mažai specialaus mokslo krimtusi vadovė, todėl darbus vykdė vadovaudamasi savo sugebėjimais ir motyvais: vietoj retinimo pradėjo kirsti plynai. Tai ir suneramino norgėliečius, nes jie savo rankomis sodino būsimą parką. Todėl ir šaukėsi pagalbos ten kur ir tikėjosi jos sulaukti.

Seniūnas informuotas apie daromą nepataisomą žalą parkui, darbus tuojau pat sustabdė. Kirtimo vietoje paslapčiomis ir paskubomis sodinami nekondiciniai berželiai dar labiau supykdė norgėliečius. Asociacijos vadovybė nusprendė sukviesti atsakingus rajono darbuotojus į išvažiuojamąjį tarybos posėdį Norgėluose ir išklausyti sunerimusius žmones. Išvažiuojamajame posėdyje  Asociacijos vadovas nusišalino nuo svarstomo klausimo pirmininkavimo ir pavedė šį klausimą svarstyti rajono tarybos nariui, Asociacijos viceprezidentui Viktorui Stanislovaičiui.

Ne visai pagrystu priekaištu iš kaimo žmonių teko išklausyti seniūnui G. P. Povilioniui. Apylinkės teritorija yra didelė, tad ne visada laiku įmanoma sukontroliuoti įvairiose apylinkės teritorijos vietose dirbančius žmones. Tačiau atsakomybę už atskirų grandžių darbą seniūnui reikia prisiimti.

  Asociacija gina juridinių narių teisėtus interesus, tačiau nesiima teisinių ar moralinių normų vertinimo, tai aukštesnių valdžios institucijų prerogatyva. Svarbiausia išsiaiškinti suklydus. O šiais Dievo gailestingumo metais – atleisti

Vienaip ar kitaip tariant, bendruomenės narių teisėtų interesų gynimas sukėlė tam tikrą rezonansą. Tačiau Asociacijos darbui tai nesutrukdys.

   Nors šios kadencijos taryba dirbo labai atsakingai, tačiau galgi ne viską padarė subtiliai. Šiandien Jūsų deleguoti į Tarybą asmenys  rinks naują Asosiacijos vadovybę, kuri spęs Joniškėlio krašto žmonių  iškilusias problemas. O jų gana daug: bažnyčios remontas, jos apšildymo išsprendimas, „prichvatizuojant“ atgautos parapijinės mokyklos remontas, jos panaudojimo galimybės, dvarų kelio perspektyvos ir daugelis kitų.

  Baigdamas pranešimą dėkoju visiems tarybos nariams už aktyvų iškilusių klausimų sprendimą, kraštiečiams už neišsenkamą pagalbą idėjomis, už neabejingumą gimtojo krašto žmonėms.

 Dėkoju seniūnams už svarstytinų uždavinių pateikimą. Neišsenkamų idėjų bagažas yra miesto seniūno Stepono Rimkaus galvoje. Visuomeninis darbas yra garbingas, sunkus, atima daug laiko ir išlaidų o šiais bedarbystės metais  slidus ir rizikingas netekti darbo.

Už nuoširdų darbą Asociacijos veikloje noriu įteikti padėkas: Joniškėlio G. Petkevičaitės – Bitės gimnazijos mokytojai Rūtai Bagužienei

–          Už tautinį moksleivių ugdymą.

Asociacijos Tarybos narei Genei Rakauskienei:

–          Už jaunimo tautinį ugdymą.

Asociacijos administratorei – sekretorei Rimutei Namikienei:

–          Už nepriekaištingą raštvedybą.

Asociacijos finansininkui Broniui Jokubaičiui:

  – Už finansinių dokumentų savalaikį ir nepriekaištingą tvarkymą.

  Kartu atsiprašau, kad mano ataskaitos kalba buvo sausa, nuobodi, nepagražinta kompiuterinėm nuotraukom. Atsiprašau, jeigu ne taip buvau suprastas ir galėjau Jus įžeisti.

Linkiu aktyvios pozicijos naujai išrinktos Asociacijos vadovybei.

Geros sveikatos visiems!

Pagarbiai Joniškėlio krašto bendruomenių Asociacijos prezidentas  J. Bagdonas

2011.11.26

Komentuoti su „Facebook “

Ką apie tai galvoji

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.