Joniškėlio miesto šventėje

As­ta BI­TI­NAI­TĖ Kar­pių dva­re – te­at­ra­li­zuo­tas Jo­niš­kė­lio mu­zie­jaus ati­da­ry­ma­s ­Jo­niš­kė­lio dva­ras lau­kia at­vyks­tan­čių sa­vo se­nų­jų šei­mi­nin­kų Kar­pių. Rū­mų pa­ne­lės su­si­rin­ku­siems sve­čiams da­li­na vė­duok­les, ant ku­rių …