Press "Enter" to skip to content

Žiemgala atgims kaip Feniksas

Šiau­rės Lie­tu­vos ir Pie­tų Lat­vi­jos te­ri­to­ri­jo­je ka­dai­se gy­ve­nę mū­sų pro­tė­viai šian­dien dau­giau pa­žįs­ta­mi tik iš žiem­ga­liš­kos kul­tū­ros ar­cheo­lo­gi­jos eks­po­na­tų mu­zie­juo­se ar ra­šy­ti­nių is­to­ri­jos šal­ti­nių. Bet, anot Žiem­ga­los kraš­to ty­ri­nė­to­jo, kraš­to­ty­ri­nin­ko Juo­zo Šlia­vo:

Ta­čiau ne­mi­rus ji – tau­ta te­be­gy­va,

Ta­da vien nu­ga­lė­ta bu­vus ri­te­rių nuo­žmių.

Ka­pai, mil­žin­ka­piai, kal­ba jau pa­mirš­ta,

Ta­čiau jų krau­jas te­be­ver­da ma­ny­je, jau­čiu.

Der­lin­gas Žiem­ga­los ly­gu­mas ir šian­dien mes rū­pes­tin­gai puo­se­lė­ja­me, kaip tai da­rė čia gy­ve­nę mū­sų pro­tė­viai. Il­gai­niui mū­sų kraš­te nu­si­sto­vė­jo sa­vi­ta kul­tū­ra, žo­dy­nas, tra­di­ci­jos ir ypač mū­sų žiem­ga­liš­ko­ji sa­vi­mo­nė, ku­rie mus iš­ski­ria iš ki­tų Lie­tu­vos re­gio­nų. Dau­ge­lis mū­sų ir šian­dien mėgs­ta­me įvar­din­ti sa­ve (Lie­tu­vos) žiem­ga­liais, o sa­vo kraš­tą va­di­na­me Žiem­ga­la.

De­rė­tų pri­si­min­ti, kad tuoj po Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Nep­rik­lau­so­my­bės at­kū­ri­mo bu­vo iš­kel­tas ir klau­si­mas dėl Žiem­ga­los re­gio­no. Jo­niš­kio ra­jo­no po­li­ti­kai krei­pė­si į Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Aukš­čiau­sią­ją Ta­ry­bą ir siū­lė su­da­ry­ti Žiem­ga­los ap­skri­tį: į ją ga­lė­tų įei­ti Jo­niš­kio ra­jo­nas, da­lis Pak­ruo­jo ir Pas­va­lio ra­jo­nų. Tuo me­tu Fi­lo­so­fi­jos, so­cio­lo­gi­jos ir tei­sės ins­ti­tu­to spe­cia­lis­tai ap­klau­sė žmo­nes Jo­niš­kio, Pak­ruo­jo ir Pas­va­lio ra­jo­nuo­se. Paaiš­kė­jo, kad dau­gu­ma gy­ven­to­jų pa­si­sa­ko už sa­va­ran­kiš­ką Žiem­ga­los ap­skri­tį.

Ta­čiau nei į Jo­niš­kio ra­jo­no ta­ry­bos siū­ly­mus, nei į gy­ven­to­jų nuo­mo­nę ne­bu­vo at­si­žvelg­ta. Žiem­ga­los re­gio­nas bu­vo pa­da­lin­tas: Jo­niš­kio ir Pak­ruo­jo ra­jo­nai pri­skir­ti Šiau­lių, o Pas­va­lio ra­jo­nas – Pa­ne­vė­žio ap­skri­čiai. Ga­li­ma teig­ti, to­kiu bū­du bu­vo pa­min­ti de­mok­ra­ti­jos prin­ci­pai, o mū­sų žiem­ga­liš­ko­ji sa­vi­mo­nė ne­pas­te­bė­ta ir neį­ver­tin­ta. Tad ko­dėl mums, Jo­niš­kio, Pak­ruo­jo ir Pas­va­lio ra­jo­nų žiem­ga­liams vėl ne­su­si­vie­ni­jus ir ne­pa­ko­vo­jus už tei­sę tu­rė­ti sa­vo sa­vi­mo­nę pa­brė­žian­tį ir is­to­riš­kai pa­grįs­tą re­gio­ną?

Ne­to­li­mo­je atei­ty­je, grei­čiau­siai po 2013 me­tų, Lie­tu­vo­je įsi­ga­lios ES uni­fi­kuo­ta te­ri­to­ri­jų skirs­ty­mo į re­gio­nus sis­te­ma (NUTS). Tai bū­tų re­gio­nai, pa­na­šūs kaip ki­to­se Eu­ro­pos Są­jun­gos ša­ly­se su cent­re esan­čiu di­džiuo­ju mies­tu. Ir ga­lin­tys pre­ten­duo­ti į at­ski­rą ES fi­nan­sa­vi­mą re­gio­no plėt­ros pro­jek­tams.

Lie­tu­vos Žiem­ga­la ga­lė­tų tap­ti vie­nu iš Lie­tu­vos Res­pub­li­kos me­zo­re­gio­nu (ap­skri­ti­mi), kaip jau sy­kį sie­kė šio kraš­to žmo­nės ir siū­lė pro­f. Pau­lius Ka­va­liaus­kas sa­vo eks­per­ti­zė­je „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos te­ri­to­ri­nės san­da­ros to­bu­li­ni­mo“.

Dar ne­vė­lu siek­ti, jog bū­tų su­for­muo­tas šis re­gio­nas. Vi­sus nea­be­jin­gus Žiem­ga­lai kvie­čia­me su­si­vie­ny­ti ir ko­vo­ti už sa­vo kraš­tą bei vi­siems gar­siai pa­sa­ky­ti, kad mes to­kie esa­me!

Dau­giau in­for­ma­ci­jos Žiem­ga­los re­gio­no at­gai­vi­ni­mą ra­si­te in­ter­ne­ti­niu ad­re­su www.fa­ce­book.com/ZiemgalosDraugija, o pa­klaus­ti ga­li­te elekt­ro­ni­niu pa­štu ziem­ga­la.atgims@gmail.com ar­ba te­le­fo­nu +37062486347.

Auk­sė NO­REI­KAI­TĖ, Ma­rius BAR­TA­ŠIUS

Žiem­ga­los drau­gi­jos at­sto­vai

Komentuoti su „Facebook “

Be First to Comment

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.