Press "Enter" to skip to content

JONIŠKĖLIEČIŲ KLUBO „MAŽUPĖ“ ĮSTATAI

I. BENDROJI DALIS

1. Joniškėliečių klubas Mažupė (toliau – Klubas) yra savanoriška iš Joniškėlio krašto kilusių ir ten gyvenančių žmonių asociacija, ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio tikslas – koordinuoti Klubo narių veiklą, atstovauti Klubo narių interesams ir juos ginti ar tenkinti kitus viešuosius interesus.
2. Klubas turi savarankišką balansą, antspaudą su savo pavadinimu, firminį blanką, atsiskaitomąsias sąskaitas ir kitų sąskaitų Lietuvos Respublikoje įregistruotose kredito įstaigose, taip pat gali turėti sąskaitų užsienio valstybėse teisės aktų nustatyta tvarka.
3. Klubas veikia laikydamasis Lietuvos Respublikos Konstitucijos, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – Civilinis kodeksas), Lietuvos Respublikos Asociacijų įstatymo (toliau – Asociacijų įstatymas) bei kitų įstatymų, Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų ir veiklą grindžia šiais įstatais.
4. Klubas atsako už savo prievoles visu jam priklausančiu turtu. Klubas neatsako už savo narių prievoles, o jos nariai neatsako už Klubo prievoles.
5. Klubo finansiniai metai yra kalendoriniai metai.
6. Klubo buveinė yra: Vilnius, Tilto g. 35-6/Vilniaus g. 4-6.
7. Klubas steigiamas neribotam laikui.
8. Klubo pavadinimas – Joniškėliečių klubas Mažupė, teisinė forma – asociacija.

II. KLUBO VEIKLOS TIKSLAI, SRITYS IR VEIKLOS RŪŠYS

9. Klubo veiklos tikslas yra koordinuoti savo narių veiklą, atstovauti savo narių interesams ir juos ginti bei tenkinti kitus viešuosius interesus. Klubas vienija bendrai įvairiapusei veiklai iš Joniškėlio krašto kilusius ir ten gyvenančius žmones. Klubas veikia tokiose srityse:
9.1. Skatina ir remia gimtojo krašto kultūrą, meną, mokslą, verslui, ekologijai bei kraštotvarkai reikšmingus aplinkosaugos projektus;
9.2. Inicijuoja ir remia veiklą, susijusią su Joniškėlio krašto poreikiais;
9.3. Ugdo istorinę savimonę ir pilietiškumą.

10. Realizuodamas šiuos tikslus, Klubas vykdo tokias veiklos rūšis:

10.1. Dalyvauja krašto istorijos, kultūros, šiandien vykstančių procesų tyrinėjimuose ir juos remia; taip pat dalyvauja konsultacinėje verslo organizavimo, valdymo ir paramos veikloje.
10.2. Rūpinasi materialiniu, kultūriniu, dvasiniu paveldu, vietinio ir regioninio savitumo išsaugojimu, taip pat – sveikatos priežiūros, švietimo, kultūros ir kitais socialiniais reikalais.
10.3. Skatina kultūros, meno, socialinių, pilietinių, verslininkystės, ekologinės žemdirbystės, informatikos teorinių ir praktinių idėjų sklaidą.
10.4. Propaguoja šio krašto žmonių kultūrinės, literatūrinės, publicistinės, visuomeninės veiklos ir verslumo palikimą.
10.5. Vykdo garso ir vaizdo įrašų, laikraščių, žurnalų bei knygų paruošimą ir leidybą.
10.6. Vykdo socialinių, ekologinių, kraštotvarkinių, istorinio ir kultūrinio paveldo išsaugojimo, kultūrinių programų rėmimą bei įgyvendinimą.
10.7. Remia mokslines konferencijas, kompleksines ekspedicijas, konkursus, kilnojamąsias ekspozicijas, memorialinių vietų įamžinimą ir išsaugojimą.
10.8. Remia miesto ir jo apylinkių kultūrinės ir sportinės veiklos plėtojimą.

III. KLUBO NARIAI IR ASOCIJUOTI NARIAI, JŲ TEISĖS IR PAREIGOS

11. Klube gali būti nariai ir asocijuotieji nariai.
12. Klubo nariais ir asocijuotais nariais gali būti juridiniai, ir sulaukę 18 metų veiksnus fiziniai asmenys, Lietuvos Respublikos ir kitų valstybių piliečiai, raštu pareiškę norą stoti į Klubą bei Klubo visuotinio narių susirinkimo nustatyta tvarka sumokėję stojamąjį Klubo nario įnašą bei pripažįstantys Klubo įstatus. Nauji Klubo nariai/asocijuoti nariai priimami Klubo Tarybos sprendimu. Klubo Tarybos nustatyta tvarka ir sprendimu asocijuoti nariai gali tapti Klubo pilnateisiais nariais.
13. Nariais yra asmenys, kurie dalyvavo Klubo Steigiamajame susirinkime, išskyrus atvejus, kai jie išstoja iš Klubo. Nariais taip pat yra asmenys, kurie raštu pareiškė norą būti Klubo nariais bei kuriems Tarybos sprendimu buvo suteiktos nario teisės.
14. Asocijuotieji nariai yra priimti į Klubą šių įstatų nustatyta tvarka ir nepatenkantys į 12 punkte numatytų asmenų kategoriją. Jų statusas yra toks pat kaip narių, išskyrus šiuose įstatuose nustatytas išimtis.
15. Klubo nariai ir asocijuoti nariai gali būti ir kitų asociacijų nariai.
15.1. Klubo narys turi teisę:
1) dalyvauti Klubo visuotiniame narių susirinkime su sprendžiamuoju balsu;
2) dalyvauti rinkimuose į Klubo valdymo organus;
3) teikti pasiūlymus, susijusius su Klubo veikla;
4) dalyvauti Klubo organizuojamuose ir vedamuose renginiuose bei programose;
5) naudotis Klubo teikiamomis paslaugomis;
6) naudotis Klubo surinkta informacija;
7) atstovauti Klubą pagal raštišką Tarybos įgaliojimą;
8) ginčyti teisme Klubo valdymo organų sprendimus;
9) išstoti iš Klubo, apie tai raštu pranešdamas Klubo Tarybai ne vėliau kaip prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų;
10) naudotis kitomis Lietuvos Respublikos teisės aktuose ir šiuose įstatuose numatytomis teisėmis.
15.2. Asocijuotas narys turi tokias teises:
1) dalyvauti Klubo visuotiniame narių susirinkime su patariamuoju balsu;
2) teikti pasiūlymus, susijusius su Klubo veikia;
3) dalyvauti Klubo organizuojamuose ir vedamuose renginiuose bei programose;
4) naudotis Klubo teikiamomis paslaugomis;
5) naudotis Klubo surinkta informacija;
6) atstovauti Klubą pagal raštišką Tarybos įgaliojimą;
7) nutraukti naryste Klube apie tai ne vėliau kaip prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų raštu pranešus Klubo Tarybai.

15.3. Klubo narys bei asocijuotas narys privalo:
1) laikytis Klubo įstatų ir Klubo valdymo organų sprendimų bei dalyvauti Klubo veikloje įgyvendinant tikslus ir uždavinius;
2) propaguoti Klubo tikslus bei uždavinius;
3) iki kovo 01 d. sumokėti Klubo nario mokestį už einamuosius metus. Laiku mokėti visuotinio narių susirinkimo nustatytas įmokas bei vykdyti kitus prisiimtus įsipareigojimus;
4) viešus pasisakymus Klubo vardu derinti su Klubo Taryba;
5) pateikti savo gyvenimo aprašymą (CV) bei jį atnaujinti;
6) saugoti ir neplatinti Klubo nariams/asocijuotiems nariams prioritetiškai pateiktą konfidencialią informaciją, o taip pat konfidencialią informaciją, susijusią su Klubo ir jos narių/asocijuotų narių veikla. Klubo Taryba nustato informaciją, kuri laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialia informacija negali būti laikoma informacija, kuri pagal įstatymus turi būti vieša.
15.4. Klubo nariai bei asocijuoti nariai, turintys juridinio asmens teises, realizuoja savo teises ir pareigas Klube per savo atstovą.
16. Klube turi būti visų jai priklausančių narių ir asocijuotų narių sąrašas. Su šiuo sąrašu turi teisę susipažinti kiekvienas Klubo narys/asocijuotas narys.
17. Narystė Klube baigiasi, kai jos narys ar asocijuotas narys:
1) miršta;
2) pašalinamas iš Klubo motyvuotu Klubo tarybos sprendimu už šiuose įstatuose numatytų įsipareigojimų nevykdymą ar su šiais įstatais nesuderinamą veiklą;
3) išstoja iš Klubo savo noru (pateikus prašymą).
18. Išstojusiems ar pašalintiems iš Asociacijos asmenims jų sumokėti stojamieji įnašai, nario mokesčiai bei tiksliniai įnašai negrąžinami.

IV. STOJAMŲJŲ ĮNAŠŲ IR KLUBO NARIŲ BEI ASOCIJUOTŲ NARIŲ MOKESČIŲ
MOKĖJIMO TVARKA

19. Stojamųjų įnašų ir Klubo narių bei asocijuotų narių mokesčių mokėjimo tvarka tvirtinama visuotinio Klubo narių susirinkimo sprendimu.

V. ASOCIACIJOS ORGANAI

20. Klubo organai yra šie:
1) Visuotinis narių susirinkimas;
2) Taryba;
3) Klubo Prezidentas.

VI. VISUOTINIS NARIŲ SUSIRINKIMAS

21. Visuotinis Klubo narių susirinkimas (toliau – susirinkimas) yra aukščiausiasis Klubo organas.
22. Susirinkimas:
1) keičia Klubo įstatus;
2) nustato Klubo veiklos tikslus ir pagrindinius uždavinius;
3) renka Klubo tarybos narius ir juos atšaukia;
4) renka Klubo revizijos komisiją (revizorių) ir juos atšaukia arba parenka audito įmonę Klubo auditui atlikti. Jei sudaroma sutartis su audito įmone, nustato apmokėjimo už audito paslaugas dydį ir tvarką;
5) tvirtina Klubo tarybos parengtą metinę Klubo veiklos ataskaitą;
6) tvirtina Klubo metinę finansinę atskaitomybę;
7) nustato Klubo narių ir asocijuotų narių įnašų ir mokesčių dydį bei mokėjimo tvarką;
8) priima sprendimą dėl kitų juridinių asmenų steigimo ar dėl tapimo kitų juridinių asmenų dalyviu;
9) priima sprendimą dėl Klubo pertvarkymo ar pabaigos (reorganizavimo ar likvidavimo);
10) Klubo tarybos prašymu sprendžia kitus Klubui svarbius klausimus;
11) sprendžia kitus Lietuvos Respublikos asociacijų įstatyme ir šiuose įstatuose Susirinkimo kompetencijai priskirtus klausimus, jei pagal Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymą tai nepriskirta kitų Klubo organų kompetencijai ir jei pagal esmę tai nėra valdymo organo funkcijos.
23. Klubo taryba privalo sušaukti eilinį Susirinkimą ne vėliau kaip per 4 (keturis) mėnesius nuo Klubo finansinių metų pabaigos.
24. Neeilinis Susirinkimas turi būti šaukiamas, jeigu to reikalauja Klubo taryba jos priimtu nutarimu arba ne mažiau kaip 1/5 Klubo narių.
25. Apie Susirinkimo datą, vietą, laiką bei darbotvarkę Klubo prezidentas privalo informuoti Klubo narius raštu (laišku, faksu ar elektroniniu paštu) likus ne mažiau kaip 15 (penkiolikai) dienų iki Susirinkimo. Jeigu visi Klubo nariai raštu (laišku, faksu arba elektroniniu paštu) išreiškia savo sutikimą, šioje dalyje nustatyto termino galima nesilaikyti.
26. Susirinkimo sprendimas laikomas priimtu, kai už jį gauta daugiau balsavimo metu dalyvaujančių narių balsų „už“ negu „prieš“ (asmenys, balsuodami susilaikę, neskaičiuojami, tai yra jie laikomi balsavimo metu nedalyvavusiais asmenimis), išskyrus šiuos atvejus:
1) kai renkama Klubo taryba pagal šiuose įstatuose nustatytas taisykles;
2) kai priimamas sprendimas dėl šių įstatų pakeitimo. Šiuo atveju sprendimai priimami 2/3 Susirinkime dalyvaujančių Klubo narių balsų dauguma.
3) kai priimamas sprendimas dėl Klubo pertvarkymo ar pabaigos (reorganizavimo ar likvidavimo). Šiuo atveju sprendimai priimami 2/3 Susirinkime dalyvaujančių Klubo narių balsų dauguma.
27. Kiekvienas Klubo narys Susirinkime turi vieną sprendžiamąjį balsą. Klubo narius – juridinius asmenis Susirinkime gali atstovauti jų paprastu rašytiniu įgaliojimu įgalioti atstovai. Klubo narys gali balsuoti raštu užpildydamas balsavimo biuletenį. Balsavimui raštu prilyginamas balsavimas telekomunikacijų galiniais įrenginiais, jeigu yra užtikrinta teksto apsauga ir galima identifikuoti parašą.
28. Jeigu Susirinkime nėra kvorumo, Klubo taryba ne vėliau kaip per 1 (vieną) mėnesį turi sušaukti pakartotinį Susirinkimą, kuris turi teisę priimti sprendimus neįvykusio Susirinkimo darbotvarkės klausimais, nepriklausomai nuo dalyvaujančių narių skaičiaus.

VII. KLUBO TARYBA

29. Klubo taryba (toliau “Taryba“) yra kolegialus Klubo valdymo organas. Tarybą sudaro ne mažiau kaip penki visuotiniame Klubo susirinkime išrinkti asmenys. Tarybos narių skaičius turi būti nelyginis. Taryba sudaroma dviejų metų laikotarpiui.
30. Tarybos nariais gali būti renkami fiziniai asmenys – Klubo nariai arba jų atstovai. Renkant Tarybos narius, kiekvienas Klubo narys turi tokį balsų skaičių, kuris lygus visų į Tarybą pasiūlytų kandidatų skaičiui. Klubo narys turi teisę paskirstyti turimus balsus savo nuožiūra, atiduodamas juos už vieną ar kelis kandidatus. Tarybos nariais išrenkami daugiausia balsų surinkę kandidatai. Jei yra daugiau kandidatų, kurie surinko vienodą balsų skaičių, negu laisvų vietų Taryboje, rengiamas pakartotinis balsavimas, kurio metu Klubo nariai turi galimybę balsuoti tik už vieną iš kandidatų, kurie surinko vienodą balsų skaičių.
31. Taryba priima sprendimus posėdžiuose. Tarybos posėdžio šaukimo iniciatyvos teisę turi Klubo Prezidentas arba ne mažiau kaip 4 (keturi) Tarybos nariai. Tarybos posėdžius organizuoja ir jiems vadovauja Klubo Prezidentas. Apie Tarybos posėdį Tarybos nariams turi būti pranešta raštu (elektroniniu laišku, faksu arba paprastu laišku), nurodant posėdžio datą, vietą, laiką ir darbotvarkę, ne vėliau kaip prieš 7 (septynias) dienas iki posėdžio. Jeigu visi Tarybos nariai raštu (laišku arba faksu) arba elektroniniu paštu išreiškia savo sutikimą, šioje dalyje nustatyto termino galima nesilaikyti.
32. Taryba gali priimti sprendimus, kai jos posėdyje dalyvauja daugiau kaip 1/2 Tarybos narių. Tarybos sprendimai priimami paprasta balsų dauguma. Tarybos nariai turi lygias balso teises. Jeigu balsai pasiskirsto po lygiai, lemia Klubo Prezidentas balsas.
33. Tarybos nariai turi teisę balsuoti naudodamiesi telekomunikacinėmis priemonėmis, tiesiogiai nedalyvaudami posėdyje. Tarybos nariai sprendimus gali priimti apklausos būdu raštu. Balsavimas naudojant elektroninį paštą taip pat turi tokią pat teisinę galią kaip ir balsavimas apklausos būdu rastu ir pripažįstamas įrodymu teismuose.
34. Taryba:
1) formuoja bendrą Klubo politiką ir koordinuoja jos įgyvendinimą;
2) paruošia ir tvirtina nuostatus/reikalavimus Klubo nariams bei asocijuotiems nariams;
3) parengia ir teikia Susirinkimui tvirtinti metinę Klubo veiklos ataskaitą;
4) atsako už finansinės atskaitomybės sudarymą;
5) svarsto ir tvirtina Klubo pareigybių sąrašą ir pareiginius nuostatus;
6) tvirtina Klubo išlaidų sąmatą;
7) priima naujus Klubo narius bei asocijuotus narius, šalina juos iš Klubo;
8) organizuoja Susirinkimo sprendimų įgyvendinimą;
9) renka ir atleidžia Klubo Prezidentą, ir iždininką bei nustato jų pareiginį atlyginimą, jeigu su jais sudaromos darbo sutartys. Klubo prezidentą bei iždininką pirmai kadencijai ketveriems metams renka Klubo steigiamasis susirinkimas.
10) skiria ir atleidžia Klubo filialų ir atstovybių vadovus ir nustato jų pareiginius atlyginimus;
11) tvirtina Klubo darbuotojų darbo užmokesčio nustatymo ir darbuotojų skatinimo tvarką;
12) tvarko ir saugo Susirinkimų ir Tarybos sprendimų ar posėdžių protokolų originalus;
13) esant poreikiui Klubo Prezidento teikimu iš Tarybos narių patvirtina Klubo viceprezidentą (-us);
14) sprendžia kitus Susirinkimo sprendimuose numatytus klausimus;
15) nustato informaciją, kuri laikoma konfidencialia informacija, bei patvirtina konfidencialios informacijos saugojimo bei jos pateikimo tvarką;
16) priima sprendimus visais kitais klausimais, kurie Lietuvos Respublikos įstatymų ir šių įstatų nepriskiriami kitų Klubo organų kompetencijai;
17) viešai išsako Klubo poziciją aktualijų klausimais. Tai atlieka Klubo Prezidentas arba kitas jo įgaliotas asmuo.
35. Nesant Klubo prezidento, jį pavaduoja ir visas Klubo Prezidento teises bei pareigas įgyvendina Klubo viceprezidentas.
36. Taryba kasmet ne vėliau kaip per 4 (keturis) mėnesius nuo finansinių metų pabaigos, tačiau bet kuriuo atveju iki eilinio Susirinkimo, turi parengti ir pateikti Susirinkimui patvirtinti praėjusių finansinių metų Klubo veiklos ataskaitą. Ši ataskaita yra vieša. Klubo veiklos ataskaitoje turi būti nurodyta:
1) informacija apie Klubo veiklą įgyvendinant jos įstatuose nustatytus veiklos tikslus;
2) Klubo narių ir asocijuotų narių skaičius finansinių metų pabaigoje;
3) Klubo metinė finansinė atskaitomybė;
4) samdomų Klubo darbuotojų skaičius finansinių metų pabaigoje;
5) kita informacija, kurią nustato Susirinkimas;

VIII. KLUBO PREZIDENTAS

37. Klubo veiklą organizuoja ir vykdo vienasmenis valdymo organas – Klubo prezidentas, kurį ketveriems metams renka ir pareiginį atlyginimą nustato, jeigu su juo sudaroma darbo sutartis, Taryba, išskyrus šių įstatų 34 str. 9 p. nurodytą atvejį. Darbo sutartį, jeigu ji sudaroma, su Prezidentu pasirašo Tarybos įgaliotas asmuo.
38. Prezidentas:
1) vykdo Susirinkimo ir Tarybos sprendimus, sprendžia jam pavestus kitus finansinius ir organizacinius klausimus;
2) informuoja Klubo narius apie šaukiamą Susirinkimą;
3) dalyvauja Susirinkimuose ir Tarybos posėdžiuose;
4) organizuoja Susirinkimo bei Tarybos sprendimų įgyvendinimą;
5) Klubo vardu sudaro sandorius bei atstovauja Klubo interesus Lietuvos Respublikos valstybinėse institucijose, teisme, arbitraže, santykiuose su kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis;
6) atsako už duomenų ir dokumentų pateikimą juridinių asmenų registrui;
7) vykdo Klubo narių ir asocijuotų narių apskaitą;
8) atidaro sąskaitas bankuose, kartu su iždininku pasirašo finansinius dokumentus;
9) Klubo Tarybos sprendimu priima ir atleidžia iš darbo Klubo darbuotojus bei nustato jų pareiginius atlyginimus, Klubo vardu sudaro bei keičia ir nutraukia darbo sutartis su Klubo darbuotojais;
10) organizuoja savanoriškus darbus Vyriausybes nustatyta tvarka;
11) koordinuoja Klubo darbuotojų darbą;
12) suteikia įgaliojimus kitiems asmenims atlikti jo kompetencijai priklausančias funkcijas;
13) skelbia ar organizuoja viešos informacijos paskelbimą;
14) atsiskaito Tarybai už savo veiklą bei teikia pasiūlymus Klubo veiklos tobulinimo klausimais.
39. Klube už finansinių reikalų tvarkymą atsakingas iždininkas. Iždininkas renkamas ketveriems metams Tarybos sprendimu, išskyrus šių įstatų 34 str. 9 p. nurodytą atvejį. Iždininkas gali būti atšauktas Tarybos nutarimu šių įstatų numatyta tvarka. Iždininko darbą reglamentuoja pareiginės instrukcijos. Jeigu su iždininku sudaroma darbo sutartis, ją pasirašo Klubo Prezidentas pagal Susirinkimo ar Tarybos įgaliojimą. Klubo iždininkas administruoja nario mokestį ir tvarko jo apskaitą.

IX. KLUBO TURTAS IR PAJAMŲ ŠALTINIAI

40. Klubui nuosavybės teise gali priklausyti pastatai, transporto priemonės ir kitas jo veiklai reikalingas turtas, įsigytas iš teisėtų lėšų šaltinių.
41. Klubo pajamų šaltiniai:
1) narių bei asocijuotų narių stojamieji įnašai, narių bei asocijuotų narių mokesčiai ir tiksliniai įnašai;
2) valstybės ir savivaldybių tikslinės paskirties lėšos;
3) pajamos iš šiuose įstatuose numatytos veiklos;
4) parama, kitos fizinių ir juridinių asmenų neatlygintinai perduotos lėšos ir turtas;
5) palikimai, pagal testamentą tenkantys Klubui;
6) kredito įstaigų palūkanos, mokamos už jose saugomas lėšas;
7) Klubo įsteigtų įmonių pelnas;
8) kitos teisėtai gautos pajamos.
42. Klubo pinigus, gautus kaip paramą, taip pat kitus negrąžintinai gautus pinigus ir kitą turtą, Klubas naudoja juos davusio asmens nurodytiems tikslams, jeigu asmuo tokius tikslus nurodė.
X. KLUBO FILIALAI IR ATSTOVYBĖS

43. Klubo filialus ir (ar) atstovybes steigia, tvirtina jų nuostatus bei jų veiklą nutraukia Klubo Taryba savo sprendimu. Atstovybės filialų ir (ar) atstovybių skaičius neribotas.
44. Filialai ir (ar) atstovybės veikia pagal filialų ir (ar) atstovybių nuostatus, kuriuos tvirtina Klubo Taryba. Dėl filialų ir atstovybių vadovų kandidatūrų, jų paskyrimo ir atleidimo iš pareigų sprendžia Klubo Taryba.

XI. FINANSINĖS VEIKLOS KONTROLĖ

45. Susirinkimo sprendimu Klube 2 (dviejų) metų laikotarpiui renkamas revizorius Klubo veiklos kontrolę. Revizorius negali būti Klubo Tarybos nariu.
46. Finansiniams metams pasibaigus iki eilinio Susirinkimo Klubo revizorius turi patikrinti Klubo metinę finansinę atskaitomybę.
47. Klubo revizorius privalo:
1) tikrinti Klubo metų finansinę atskaitomybę ir kitus finansinės buhalterinės veiklos dokumentus;
2) Susirinkimo ar Tarybos pavedimu atlikti Klubo finansinius buhalterinius patikrinimus;
3) artimiausiame Susirinkime arba Tarybos posėdyje pranešti apie patikrinimo metu nustatytus pažeidimus;
4) Susirinkime pateikti Klubo finansinės veiklos patikrinimo metų ataskaitą.
48. Už darbą revizoriui Klubas gali mokėti atlyginimą. Atlyginimo dydį arba apmokėjimo už darbą sąlygas nustato Susirinkimas.
49. Prezidentas ir Taryba privalo pateikti revizoriui reikalaujamus finansinius buhalterinius dokumentus.

XII. DOKUMENTŲ IR KITOS INFORMACIJOS APIE KLUBO VEIKLĄ PATEIKIMO TVARKA. KLUBO PRANEŠIMŲ IR SKELBIMŲ PASKELBIMO TVARKA

50. Klubo narys, pateikęs rašytinį prašymą Prezidentui, turi teisę susipažinti su visais Klubo dokumentais ir gauti informaciją apie Klubo veiklą. Prezidentas privalo sudaryti galimybę Klubo nariui susipažinti su prašoma informacija ir/ar dokumentais ne vėliau kaip per 7 (septynias) dienas nuo prašymo gavimo dienos.
51. Asocijuotiems nariams informacija atskleidžiama Klubo Tarybos sprendimu.
52. Klubo pranešimai, įskaitant informaciją bei kitus dokumentus, susijusius su šaukiamu Susirinkimu, Susirinkimo sprendimai, Tarybos sprendimai, kiti pranešimai ir dokumentai, su kuriais pagal įstatymus turi teisę susipažinti Klubo nariai, siunčiami nariams šių įstatų 53 p. nustatytu būdu.
53. Klubo pranešimai siunčiami laikantis įstatymą ir šių įstatų nustatytų terminų, o jei tokie terminai nenustatyti – išsiunčiami ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) dienų nuo atitinkamo sprendimo ar kito dokumento priėmimo ar informacijos pateikimo Prezidentui.
54. Klubo pranešimai ir informacija, su kuria pagal įstatymus turi susipažinti kiti asmenys (nesantys Klubo nariais), siunčiami laišku arba įteikiami asmeniui pasirašytinai. Esant būtinumui, pranešimai gali būti perduoti faksu, po to juos išsiunčiant laišku ar įteikiant asmeniui pasirašytinai.
55. Prezidentas yra atsakingas už pranešimų ir informacijos tinkamą paskelbimą (įteikimą) ir paskelbimą (įteikimą) laiku.
56. Konfidenciali informacija atskleidžiama Tarybos nustatyta tvarka bei pasirašius konfidencialios informacijos saugojimo bei neplatinimo sutartį.
57. Klubo pranešimai ir kita informacija, kurią Klubas privalo paskelbti, įstatymų nustatytais terminais skelbiami viešai spaudoje.
58. Lietuvos Respublikos įstatymų numatyti vieši pranešimai skelbiami dienraštyje – „Respublika“.

XIII. ĮSTATŲ PAKEITIMŲ IR PAPILDYMO TVARKA

59. Klubo įstatai, pavadinimas ir simbolika gali būti keičiami ir papildomi tik visuotinio narių susirinkimo sprendimu, kuriam priimti reikia ne mažiau kaip 2/3 susirinkime dalyvaujančių Klubo narių balsų, prieš tai apsvarsčius juos Tarybos posėdyje, išskyrus Klubo tikslų bei uždavinių pakeitimus, kuriems padaryti reikalingas visų Klubo narių sutikimas. Klubo nariai, nedalyvavę susirinkime, savo pritarimą pateikia raštu.
60. Klubo įstatų pakeitimai turi būti įregistruoti juridinių asmenų registre įstatymų nustatyta tvarka.
61. Jeigu priėmus naujus įstatymus Klubo įstatai neatitinka šių įstatymų, visuotinis narių susirinkimas privalo Klubo įstatus suderinti su priimtais įstatymais artimiausiame susirinkime. Kol įstatai nesuderinti su naujai priimtais įstatymais, Klubas vadovaujasi įstatymų, o ne įstatų normomis.

XIII. KLUBO REORGANIZAVIMAS IR PABAIGA

62. Klubas pertvarkomas ar pasibaigia (reorganizuojama ar likviduojama) Civilinio kodekso nustatyta tvarka.
63. Vienu metu Klubas negali būti ir reorganizuojamas, ir likviduojamas.
64. Jeigu Klube liko mažiau negu trys nariai, per trisdešimt dienų apie tokį narių sumažėjimą Klubas turi pranešti juridinių asmenų registrui, juridinių asmenų registro nustatyta tvarka.
65. Likęs Klubo turtas ir lėšos, įstatymų nustatyta tvarka patenkinus visus kreditorių reikalavimus ir Klubo narių reikalavimus dėl Klubo turto dalies, neviršijančios nario stojamojo įnašo ar mokesčio, iki Klubo išregistravimo iš juridinių asmenų registro perduodami kitam ar kitiems viešiesiems juridiniams asmenims, kuriuos nustato visuotinis narių susirinkimas ar teismas, priėmę sprendimą likviduoti Klubą.
66. Organas, priėmęs sprendimą likviduoti Klubą skiria Klubo likvidatorių.
67. Be kitų Asociacijų įstatyme ir Civiliniame kodekse nustatytų pareigų, Klubo likvidatorius privalo:
1) Viešai paskelbti apie Klubo likvidavimą ir pateikti juridinių asmenų registrui dokumentus, patvirtinančius sprendimą likviduoti Klubą bei savo duomenis;
2) Sudaryti likvidavimo laikotarpio pradžios balansą;
3) Perduoti likusį Klubo turtą Asociacijų įstatymo nustatyta tvarka;
4) Sudaryti Klubo likvidavimo aktą. Klubo likvidavimo akte aprašoma likvidavimo eiga ir patvirtinama, kad atlikti visi su likvidavimu susiję veiksmai;
5) Perduoti dokumentus saugoti Archyvų įstatymo nustatyta tvarka;
6) Pateikti juridinių asmenų registro tvarkytojui Klubo likvidavimo aktą ir kitus dokumentus, reikalingus Klubui išregistruoti.

Įstatai pasirašyti 2008 m. sausio 9 d.

Įgaliotas asmuo Eugenijus Petrovas

Įstatai įregistruoti Juridinių asmenų registre – 2008 m. vasario 19 d.

Komentuoti su „Facebook “

One Comment

  1. Kristina Kristina 4 spalio, 2009

    Sveiki:)
    noreciau paklausti ar butu galima ir ar galetumete padeti Joniskelyje įkurti Lengvosios atletikos sporto klubą, kuriame sportuotu moksleivei ir taip ruostusi ir dalyvautų varžybose ir garsintų Joniškėlio vardą. Nes tikrai yra labai gabių moksleivių šiame mieste,tik gaila,kad nėra salygų jiems sportuoti, o jie sportuoti labai labi nori.Tai ar butu kazka galima padaryti??? 🙂

Komentuoti: Kristina Atšaukti atsakymą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.